Zverejnovanie
Kontakt
Informacie
Galeria
Kolektiv
Výchovný jazyk: slovenský

Počet tried: 4

Počet pedagógov: 9

Prevádzková doba: celodenná 6:30 - 17:00

ŠPECIFIKÁ ŠKOLY

Výchovno – vzdelávací proces prebieha v súlade s princípmi
Školského zákona, podľa Školského vzdelávacieho programu :

"So slniečkom krom za krokom, prechádzame celým rokom."

Hlavný cieľ : dosiahnuť priaznivú sociálnu, emocionálnu a kognitívnu úroveň detí hrou a zážitkovým učením.

Pripraviť deti na život v spoločnosti a uľahčiť im plynulú adaptáciu na vstup do ZŠ v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Zameranie na plnenie cieľov a úloh enviromentálnej a ekologickej výchovy, zapájanie sa do projektov, ktoré vedú k zdravému životnému štýlu, k ochrane životného prostredia, k správnym stravovacím návykom a podobne. Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku, stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí ako jednej zo stratégií rozvoja schopnosti dieťaťa

Uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí. Zachovať hravý charakter rozvíjania elementárnych základov predčitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Rešpektovať, že všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko – psychologickej stránke rovnocenné


Dokumenty
  • Podmienky prijímania deti do materskej školy Jarná 4 a Žiadost o prijatie do MŠ nájdete v časti : Dokumenty